Privacy Statement

Over bescherming persoonlijke levenssfeer en data

Spoor8 is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de website van Spoor8 van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

info   Direct contact

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Meer informatie over deze nieuwe wet: Algemene informatie AVG.

Spoor8 houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Privacy Statement Spoor8

In onze privacyverklaring leggen we onder andere uit met welk doel en op welke rechtsgrond we uw persoonsgegevens verwerken. Dat als u toestemming heeft gegeven, u deze ook weer in kunt trekken. Aan wie we uw persoonsgegevens verstrekken, hoe we uw persoonsgegevens beveiligen, hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren en wat uw rechten zijn. Er staat ook in hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe u een klacht in kunt dienen. In het privacy beleid gaan we uitgebreider in op de bescherming van uw gegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

add remove

Een persoonsgegeven is alle informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, adres, telefoonnummer, maar ook verzekeringsgegevens e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Verwerking van uw persoonsgegevens

add remove

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Als u bijvoorbeeld uw naam en (e-mail)adres invult om u aan te melden voor een nieuwsbrief, dan worden deze gegevens niet gebruikt om u ook andere (e-mail) berichten toe te sturen, tenzij dat is aangegeven.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

add remove

Spoor8 draagt zorg voor de beveiliging van de gegevens tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking, voor zover een en ander binnen haar invloed en verantwoordelijkheid valt.

Verspreiding van persoonsgegevens

add remove

Spoor8 zal op geen enkele manier persoonlijke gegevens ter beschikking stellen of verkopen aan derden, zonder daar vooraf uw uitdrukkelijke toestemming voor te vragen.

Wijzigingen

Spoor8 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig deze pagina voor de laatste versie van het privacy statement.

Privacy Sollicitanten

Spoor8 respecteert de privacy van haar sollicitanten. Als u bij Spoor8 solliciteert, verstrekt u aan ons bepaalde gegevens over uzelf. Spoor8 verwerkt die gegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens.

Spoor8 gebruikt uw gegevens ten behoeve van de behandeling en beoordeling van uw sollicitatie (met inbegrip van het eventueel, na dat met u te hebben afgestemd, benaderen van referenties). Als wij besluiten u een functie bij Spoor8 aan te bieden, kunnen uw gegevens ook worden verwerkt voor andere gebruikelijke personeelsmanagementdoeleinden. U behoudt te allen tijde het recht op inzage/rectificatie of wissen van informatie.

Spoor8 bewaart uw gegevens niet langer dan 1 jaar nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij dit is vereist om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Spoor8 gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Binnen onze organisatie hebben alleen personen toegang tot uw gegevens die gezien hun functie of de betrokkenheid bij de sollicitatieprocedure toegang moeten hebben. Spoor8 maakt soms gebruik van de diensten van derden voor het namens Spoor8 verwerken van persoonsgegevens en maakt daarbij afspraken dat de gegevens in dat geval alleen voor Spoor8 mogen worden gebruikt.

Cookiebeleid

De websites van Spoor8 werken met cookies.

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

Cookies zijn eenvoudige, kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. De website maakt gebruik van tijdelijke cookies voor functionele en statistische doeleinden. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te maken. De gegevens over het gebruik van de websites deelt Spoor8 niet met derden.

U kunt cookies uitzetten. Dit doet u in uw internetbrowser. Op de site van de consumentenbond staat duidelijk beschreven hoe u cookies kunt weigeren.

Op de website van Spoor8 wordt soms gebruikgemaakt van een aantal tools van derden, zoals YouTube, Vimeo, Soundcloud of Google Maps. Deze tools kunnen ongevraagd cookies installeren. Hier heeft Spoor8 geen invloed op. Deze cookies kunt u niet uitzetten en het is dan aan u om te beslissen of u van deze tools gebruik wilt maken.

Waarom gebruikt Spoor8 cookies?

Spoor8 gebruikt cookies om een steeds betere ervaring voor gebruikers te realiseren. Door het gebruik van de analytische cookies weet Spoor8 welke pagina’s veel bezocht worden en welke niet. Op alle websites worden algemene bezoekgegevens bijgehouden met behulp van Google Analytics en Tag Manager. Bezoekers worden niet geïdentificeerd en Spoor8 anonimiseert alle statische gegevens door het verwijderen van het laatste deel van uw IP-adres voordat de gegevens worden verwerkt. Spoor8 heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. De statische gegevens worden alleen ingezet voor eigen gebruik door onze website beheerder.

Beveiligde verbinding

De websites maken altijd gebruik van een extra beveiligde https:// verbinding, te herkennen aan het slotje in de browser.

Websites van derden

De websites van Spoor8 bevatten links naar websites die door andere partijen dan Spoor8 worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Spoor8 heeft geen zeggenschap over deze websites. Spoor8 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Social Media buttons

Op de websites van Spoor8 vindt u elementen van derde partijen. Bekende voorbeelden zijn de sociale media buttons om webpagina’s te delen via Facebook, Twitter en Linkedin. Deze buttons werken door middel van een code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Spoor8 heeft daar geen invloed op.

Meer informatie

U kunt meer informatie vinden op de site van Autoriteit Consument & Markt en op de website van Cookierecht.

Copyrights

Op alle content op deze website (niet per definitie alleen het beeld, tekst, vormgeving, slogans, payoff's en logo's) berust copyright. Niets van deze website mag gebruikt worden door derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Beeldmateriaal is afkomstig uit eigen archief, Pixabay, Pexels, Shutterstock, e.a..